W LCK 07 stycznia dniem wolnym od pracy

Działając na podstawie § 6 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Lubelskiego Centrum Konferencyjnego  w Lublinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr CCCVI/5391/2021 z dnia 22 października 2021 r.  oraz art. 43 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r  poz.1282, z 2021 r. poz. 1834) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, zarządzam co następuje:
§ 1.
Z uwagi na fakt, iż w 2022 roku dzień 01 stycznia jest dniem świątecznym, przypadającym w sobotę, a w związku z tym, obniża obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy, wyznaczam dzień 07 stycznia 2022 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie

§ 2.
Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.lcklubelskie.pl.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl