Deklaracja dostępności

Lubelskie Centrum Konferencyjne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://lck.lubelskie.pl/

Data publikacji i aktualizacji:
Data publikacji: 2019-12-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
1. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
2. Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
3. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
4. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
5. Elementy interaktywne nie posiadają napisów dla osób głuchych, oraz nie posiadają etykiet tekstowych

Data sporządzenia deklaracji oraz metoda przygotowania:
Data sporządzenia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Mendel, lukasz.mendel@lcklubelskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 81 718 09 00 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie znajduje się przy ul. Grottgera 2, 20‑029 Lublin.
Do budynku LCK prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Grottgera oraz wejście boczne od ul. Al. Racławickie. Wejście główne prowadzi przez duże, dwuskrzydłowe przeszklone drzwi, gdzie po lewej stronie znajduje recepcja. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). LCK zapewnia informację na temat rozkładu poszczególnych sal konferencyjnych w sposób wizualny – tablice informacyjne w atrium, naklejki w windach oraz  tabliczki informacyjne na każdym piętrze budynku, oraz poprzez informację otrzymaną w recepcji atrium. Do Rejestracji należy się kierować po pokonaniu 10m na wprost od wejścia głównego i kierować się na lewo. Na wprost wejścia głównego znajdują się trzy windy usytuowane centralnie po przejściu przez atrium. Windy wyposażone są w przyciski opisane alfabetem Braila, podświetlone po przyciśnięciu danego piętra. Windy wyposażone są również w system dźwiękowy informujący o numerze piętra. We foyer sal konferencyjnych po obu stronach budynku znajdują się klatki schodowe, których początek i koniec biegu schodów oznaczony jest podświetlanymi tabliczkami. Sekretariat LCK zlokalizowany jest na piętrze V – lewa strona po wyjściu z windy i przejściu 15 metrów (pierwsze drzwi po prawej stronie). Na każdej kondygnacji znajdują się  toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowane po prawej stronie po wyjściu z windy.
Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduję się na poziomie - 1 podziemnego parkingu, do którego wjazd zlokalizowany jest na prawo od wejścia głównego do budynku przy ul. Grottgera 2. Zaleca się, aby osoba niepełnosprawna, która chciałaby skorzystać z miejsca parkingowego na czas załatwiania sprawy w LCK poinformowała o takiej konieczności pod nr tel 81 718 09 00 co najmniej dzień wcześniej przed planowaną wizytą.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami
Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie. 
Prosimy o kontakt:
1.  telefonicznie pod nr 81 718 09 00 
2.  przesłanie e-maila na adres: lck@lcklubelskie.pl

LCK nie zapewnia możliwości skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dodatkowe informacje
Lubelskie Centrum Konferencyjne nie posiada aplikacji mobilnej.

 

bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl