Konferencja  „Europa bez barier – korzyść dla wszystkich„, odbędzie się 9 czerwca 2017r w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Konferencja poświęcona będzie projektowi Europejskiego Aktu w Sprawie Dostępności. Jest to ważna regulacja, która może przyczynić się do wyraźnej poprawy sytuacji ogromnej rzeszy obywateli UE, m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin z dziećmi, stanowiąc równocześnie szansę rozwoju przedsiębiorstw. Akt wprowadzi wspólne wymogi w odniesieniu do niektórych kluczowych produktów i usług, co pomoże osobom o ograniczonej sprawności w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Dostępność jest warunkiem wstępnym równego
i aktywnego uczestnictwa tych osób w społeczeństwie. Akt ten budzi jednak także wiele obaw i kontrowersji. U źródeł nieporozumień leży zarówno ograniczona wiedza na jego temat, jak
i niedostatek dialogu pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Konferencja ma na celu przybliżenie idei Europejskiego Aktu w Sprawie Dostępności szerokiej publiczności. Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, rządu, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy będą mieli  możliwość wymienienia się uwagami i najlepszymi praktykami, które już są stosowane w celu ułatwienia dostępu do produktów i usług.

Więcej informacji na temat programu konferencji na stronie internetowej www. europabezbarier.evenea.pl